STATUT

POLSKIE TOWARZYSTWO GENDEROWE
im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika

 

STATUT

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Polskie Towarzystwo Genderowe im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika – w dalszych postanowieniach statutu nazywane Towarzystwem – jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.
3. Towarzystwo zostaje zawiązane na czas nieokreślony.
4. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z zarejestrowanymi wzorami na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej jego członkiń i członków. Towarzystwo może też zatrudniać pracownice i pracowników.

Rozdział 2. Cele i środki działalności Towarzystwa

7. Polskie Towarzystwo Genderowe im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika jest wspólnotą badaczek i badaczy, edukatorów i edukatorek, artystek i artystów oraz osób podejmujących działalność społeczną, którym bliska jest idea równości kobiet i mężczyzn. Towarzystwo działa w duchu otwartości na dialog społeczny i polityczny oraz w poczuciu odpowiedzialności za rozwój
demokratycznego społeczeństwa w Polsce.
8. Cele działania Towarzystwa to:
a. propagowanie rzetelnej wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej i polityki równości płci; zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w tej dziedzinie;
b. przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i ksenofobii;
c. stanie na straży wolności badań naukowych i wypowiedzi artystycznych;
d. umocnienie instytucjonalne gender studies w Polsce;
e. ochrona dóbr osobistych i dobrego imienia osób zajmujących się badaniami genderowymi lub działalnością społeczną, artystyczną, edukacyjną, polityczną na rzecz równości płci.
9. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a. inicjowanie debaty publicznej w kwestiach związanych z płcią społecznokulturową i równością płci oraz uczestnictwo w toczących się dyskusjach;
b. prowadzenie kampanii informacyjnych;
c. organizację seminariów, wykładów, dyskusji, konferencji, projektów artystycznych i wystaw o tematyce związanej z płcią społeczno-kulturową zarówno w perspektywie współczesnej, jak i historycznej;
d. organizację szkoleń, warsztatów i podejmowanie innych działań edukacyjnych na rzecz równości płci i szerzenia wiedzy o płci społecznokulturowej;
e. działalność wydawniczą;
f. monitorowanie polityki równości prowadzonej przez władze RP wszystkich szczebli;
g. rzecznictwo na rzecz dobrego prawa i polityki równościowej;
h. dialog z przedstawicielami władz i instytucji publicznych różnych szczebli w kwestiach dotyczących równości płci;
i. wydawanie oświadczeń;
j. wstępowanie na drogę prawną w przypadku rażących naruszeń zasad równości i dobrego imienia osób i instytucji zaangażowanych w politykę równości;
k. monitorowanie mediów i reagowanie na dezinformację i manipulacje dotyczące płci społeczno-kulturowej i polityki równości;
l. współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach;
m. promocję działań zgodnych z celami Towarzystwa.

Rozdział 3. Członkinie i członkowie, ich prawa i obowiązki

10. Członkiniami i członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
11. Towarzystwo posiada członkinie i członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
12. Członkinią/Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem/obywatelką Polski lub cudzoziemką/cem, która:
a. w działalności zawodowej lub społecznej – naukowej, artystycznej, edukacyjnej, publicystycznej oraz innej – przyjmuje perspektywę gender studies i podejmuje kwestie związane z równością płci;
b. akceptuje postanowienia niniejszego Statutu oraz cele i sposoby działania Towarzystwa;
c. potwierdzi to poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej;
d. złoży dwie rekomendacje podpisane przez członkinie/członków Towarzystwa.
13. Przyjęcie w poczet członkiń/członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa.
14. Członkinią/członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członkiń/członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa.
15. Członkinią/członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub w realizację celów tożsamych z celami Towarzystwa. Członkinie/członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu członkiń/członków Towarzystwa lub Zarządu.
16. Członkinie/członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać władze Towarzystwa i być do nich wybieraną/ym;
b. uczestniczyć w Zebraniach Członkiń i Członków oraz wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo;
c. korzystać z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z postanowieniami statutu;
d. zgłaszać wnioski, uwagi i postulaty pod adresem władz i strategii działania Towarzystwa.
17. Członkinie/członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a. przestrzegania postanowień statutu oraz wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa;
b. czynnego udział w pracach Towarzystwa i podejmowania działań na rzecz realizacji jego celów statutowych oraz wzrostu jego znaczenia;
c. dbania o dobre imię Towarzystwa;
d. regularnego opłacania składki członkowskiej;
18. Członkinie i członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w pracach władz statutowych Towarzystwa. W pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
19. Członkini/członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
20. Członkinie/członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
i. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
ii. nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w pracach Towarzystwa,
iii. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez dwa lata;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
d. śmierci członkini/członka.
22. Od Uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie przyjęcia w poczet członkiń/członków Towarzystwa bądź pozbawienia członkostwa, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa

23. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
24. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Ukonstytuowanie się nowych władz i przejęcie spraw Towarzystwa powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty wyborów.
25. W przypadku ustąpienia, odwołania lub ustania członkostwa członkini/członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałe  członkinie/członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku ustąpienia Prezeski/a, Zarząd powierza jej/jego obowiązki jednej z osób ze swojego składu.
26. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń/członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącej/go obrad.
27. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne albo nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a. członkinie/członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
28. Zwyczajne walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członkiń/członków zwyczajnych Towarzystwa skierowany do Zarządu. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz proponowany termin jego odbycia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie wskazanym we wniosku bądź w innym terminie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
30. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają zwykła większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.
31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
b. uchwalanie zmian statutu;
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa;
d. zatwierdzanie uchwał organów Towarzystwa o kooptacji;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
g. udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków;
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa;
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze;
j. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego;
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Towarzystwa.
32. Rozwiązanie Towarzystwa oraz zmiana statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Postanowienia zawarte w art. 30 niniejszego statutu, dotyczące quorum wymaganego do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w drugim terminie, stosuje się.
33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony jedynie na taki cel społeczny, który jest zgodny z celami Towarzystwa.
34. Odwołanie przed upływem kadencji Zarządu bądź jego członkini/członka oraz pozbawienie godności członkini/członka honorowego wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Postanowienia zawarte w art. 30 niniejszego statutu, dotyczące quorum wymaganego do podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie w drugim terminie, stosuje się.
35. Zarząd może poddać pod głosowanie wszystkich Członkiń i Członków zagadnienia związane z działalnością Towarzystwa w sprawach niewymagających głosowania tajnego, w czasie pomiędzy Zgromadzeniami Walnymi, w zakresie decydowania o sprawach przekraczających sprawy zwykłego zarządu. Głosowanie odbywa się w trybie głosowania mailowego, ze wskazaniem czasu reakcji – jedna lub dwie doby od wysłania zapytania. Wniosek zostaje przyjęty zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 30% Członkiń i Członków Towarzystwa. W celu przeprowadzenie głosowania w formie przewidzianej w niniejszym punkcie Zarząd uchwala regulamin głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań, który zostaje udostępniony Członkiniom i Członkom Towarzystwa na stronie internetowej Towarzystwa lub zostaje im przesłany wraz z przedstawieniem zagadnienia podlegającego głosowaniu.
36. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą członkinię/członka zwyczajnego do reprezentowania  owarzystwa w konkretnej sprawie. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
37. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
b. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu praw
majątkowych oraz o obciążaniu majątku Towarzystwa;
f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
g. przyjmowanie i wykluczanie członkiń/członków zgodnie z innymi postanowieniami statutu;
h. koordynowanie bieżących prac Towarzystwa;
i. wyznaczanie osób / powoływanie grup roboczych do konkretnych zadań.
38. Zarząd tworzy od trzech do pięciu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie. Osoby należące do Zarządu wybierają spośród siebie Prezesę/a.
39. Prezes/a ma prawo decydującego głosu w wypadku równości głosów w Zarządzie.
40. Podmiotem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa są dwie osoby z grona Zarządu działające łącznie.
41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes/a.
42. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Tworzą ją trzy do pięciu osób wybrane przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie. Osoby należące do Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród siebie Przewodniczącą/ego. Członkinie/członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;
d. prawo wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Zarządu bądź poszczególnych jego członkiń/członków;
e. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze Towarzystwa

44. Źródłami majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, spadki, zapisy;
c. dotacje, subwencje i ofiarność publiczna;
d. dochody z majątku Towarzystwa;
e. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa;
f. dochody z działalności gospodarczej – w razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji o prowadzeniu takiej działalności.
45. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
47. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Po raz pierwszy decyzję o wysokości składki podejmuje zebranie założycielskie.
48. Nowi członkowie wpłacają składki w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
49. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według zasad obowiązującego w tym zakresie prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami).

POBIERZ W WERSJI PDF