XVI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Regulamin konkursu
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.
  2. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku kalendarzowym 2022 w uczelniach polskich.
  3. W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i angielskim (prace w innych językach można złożyć po uzyskaniu zgody mailowej; por. punkt 12).
  4. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom a fragment jej pracy w opracowaniu autorsko-redakcyjnym opublikowany zostanie na łamach “Czasu Kultury” (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zgodnie z wymogami czasopisma). Pismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiS, w bazach CEEOL i SCOPUS. Oprócz nagrody głównej jury może przyznać także wyróżnienia.
  5. Jury przysługuje prawo do nieprzyznania Nagrody.
  6. Skład jury zostanie wyłoniony przez Zarząd PTG spośród członków i członkiń Towarzystwa, będących ekspert(k)ami w dziedzinach zgodnych z tematami przedstawionych w konkursie prac. W skład jury wejdzie również jedna osoba z redakcji “Czasu Kultury”.
  7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) jedną wersję elektroniczną pracy;
b) opinię rekomendującą pracę na konkurs (napisaną przez promotora lub – w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorkami – inną samodzielną pracownicę naukową/samodzielnego pracownika naukowego);
c) dane kontaktowe autorki/autora pracy (adres, telefon, e-mail);
d) poświadczenie właściwego dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony;
e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
  8. Prace i dokumentację należy przesłać w terminie do 28 lutego 2023 roku na adres mailowy: kontakt@polskietg.pl
  9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu i może zostać zniszczona po upłynięciu jednego roku od złożenia pracy na konkurs.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do czerwca 2023 roku.
  11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
  12. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: kontakt@polskietg.pl
Informacje o partnerze konkursu:
„Czas Kultury” jest kwartalnikiem naukowo-kulturalnym ukazującym się od 1985 roku, jedynym z nadal istniejących drugoobiegowych czasopism tego typu (wydawanym oficjalnie od 1990 roku).
Obecna hybrydowa formuła magazynu obejmuje publikację recenzowanych artykułów naukowych, jak również esejów, felietonów, przekładów, prozy i poezji. Pismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 p), w bazach CEEOL i SCOPUS, należy też do sieci Eurozine.