XV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Regulamin konkursu

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.
2. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku akademickim 2020/21 w uczelniach polskich.
3. W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i angielskim (prace w innych językach można złożyć po uzyskaniu zgody mailowej; por. punkt 12).
4. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom a fragment jej pracy w opracowaniu autorsko-redakcyjnym opublikowany zostanie na łamach “Czasu Kultury” (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zgodnie z wymogami czasopisma). Pismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiS, w bazach CEEOL i SCOPUS. Oprócz nagrody głównej jury może przyznać także wyróżnienia.
5. Jury przysługuje prawo do nieprzyznania Nagrody.
6. Skład jury zostanie wyłoniony przez Zarząd PTG spośród członków i członkiń Towarzystwa mających co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych, będących ekspert(k)ami w dziedzinach zgodnych z tematami przedstawionych w konkursie prac. W skład jury wejdzie również jedna osoba z redakcji “Czasu Kultury”.
7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) jedną wersję elektroniczną pracy;
b) opinię rekomendującą pracę na konkurs (napisaną przez promotora lub – w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorkami – inną samodzielną pracownicę naukową/samodzielnego pracownika naukowego);
c) dane kontaktowe autorki/autora pracy (adres, telefon, e-mail);
d) poświadczenie właściwego dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony;
e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
8. Prace i dokumentację należy przesłać w terminie do 31 stycznia 2022 roku na adres mailowy: kontakt@polskietg.pl
9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu i może zostać zniszczona po upłynięciu jednego roku od złożenia pracy na konkurs.
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku marca 2022 roku.
11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
12. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: kontakt@polskietg.pl

Warunki redakcyjno-wydawnicze:

1. Tekst publikujemy w kwartalniku, w dziale „Eseje”, w ciągu 9-12 miesięcy od nadesłania przez autorkę/a. Tekst powinien być nadesłany w ciągu 6 miesięcy od przyznania wyróżnienia w konkursie.
2. Dział eseje zawiera teksty recenzowane i nierecenzowane eseje naukowe. Redakcja ustala z autorem/ką w jakim trybie może opublikować tekst. Tekst publikujemy po redakcji wewnętrznej i autoryzacji oraz po uzyskaniu pozytywnych recenzji (w przypadku tzw. tekstów punktowanych).
3. Tekst powinien mieć nie więcej niż 25 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i musi być dostosowany do standardów cytowania/przypisów MLA 8. (standard widnieje na www, zamieścimy link). Oznacza to, że tekst może być fragmentem lub zmienionym fragmentem nagrodzonej pracy magisterskiej.
4. Tekst powinien być opatrzony krótkim biogramem naukowym (500 znaków), afiliacją, kodem ORCID, listą prac cytowanych i streszczeniem w języku polskim ze słowami kluczowymi.

Informacje o partnerze konkursu:

„Czas Kultury” jest kwartalnikiem naukowo-kulturalnym ukazującym się od 1985 roku, jedynym z nadal istniejących drugoobiegowych czasopism tego typu (wydawanym oficjalnie od 1990 roku).
Obecna hybrydowa formuła magazynu obejmuje publikację recenzowanych artykułów naukowych, jak również esejów, felietonów, przekładów, prozy i poezji. Pismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 p), w bazach CEEOL i SCOPUS, należy też do sieci Eurozine.