XI Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Polskie Towarzystwo Genderowe im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika

ogłasza

XI edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender*

pod matronatem
Gender Studies przy Instytucie Badań Literackich PAN
Regulamin konkursu:

  1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.
  2. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku akademickim 2016/17 w uczelniach polskich.
  3. W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i angielskim (prace w innych językach można złożyć po uzyskaniu zgody mailowe; por. punkt 13).
  4. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów na Gender Studies przy IBL PAN (jeśli w roku 2017/18 i w następnych latach studia będą funkcjonować); oprócz nagrody głównej jury może przyznać także wyróżnienia.
  5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społecznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.).
  6. Jury przysługuje prawo do nieprzyznania Nagrody.
  7. Skład jury zostanie wyłoniony przez Zarząd PTG spośród członków i członkiń Towarzystwa mających co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych, będących ekspert(k)ami w dziedzinach zgodnych z tematami przedstawionych w konkursie prac.
  8. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
   a) jedną wersję elektroniczną pracy;
   b) opinię rekomendującą pracę na konkurs (napisaną przez promotora lub – w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorkami – inną samodzielną pracownicę naukową/samodzielnego pracownika naukowego);
   c) dane kontaktowe autorki/autora pracy (adres, telefon, e-mail);
   d) poświadczenie właściwego dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony;
   e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
  9. Prace i dokumentację należy przesłać w terminie do 15 października 2017 roku na adres mailowy:


kontakt@polskietg.pl

 1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu i może zostać zniszczona po upłynięciu jednego roku od złożenia pracy na konkurs.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2017 roku podczas corocznej sesji PTG.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
 4. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: kontakt@polskietg.pl

* Poprzednie edycje konkursu organizowały Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich PAN.