O nas

POLSKIE TOWARZYSTWO GENDEROWEim. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika

Polskie Towarzystwo Genderowe jest wspólnotą badaczek i badaczy, edukatorów i edukatorek, artystek i artystów oraz osób podejmujących działalność społeczną, którym bliska jest idea równości kobiet i mężczyzn. Towarzystwo działa w duchu otwartości na dialog społeczny i polityczny oraz w poczuciu odpowiedzialności za rozwój demokratycznego społeczeństwa w Polsce.

 


W skład Zarządu PTG wchodzą:

Nasze cele to:

a. propagowanie rzetelnej wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej i polityki równości płci; zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w tej dziedzinie;
b. przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i ksenofobii;
c. stanie na straży wolności badań naukowych i wypowiedzi artystycznych;
d. umocnienie instytucjonalne gender studies w Polsce;
e. ochrona dóbr osobistych i dobrego imienia osób zajmujących się badaniami genderowymi lub działalnością społeczną, artystyczną, edukacyjną, polityczną na rzecz równości płci.

Nasze cele realizujemy poprzez:

a. inicjowanie debaty publicznej w kwestiach związanych z płcią społecznokulturową i równością płci oraz uczestnictwo w toczących się dyskusjach;
b. prowadzenie kampanii informacyjnych;
c. organizację seminariów, wykładów, dyskusji, konferencji, projektów artystycznych i wystaw o tematyce związanej z płcią społeczno-kulturową zarówno w perspektywie współczesnej, jak i historycznej;
d. organizację szkoleń, warsztatów i podejmowanie innych działań edukacyjnych na rzecz równości płci i szerzenia wiedzy o płci społecznokulturowej;
e. działalność wydawniczą;
f. monitorowanie polityki równości prowadzonej przez władze RP wszystkich szczebli;

g. rzecznictwo na rzecz dobrego prawa i polityki równościowej;
h. dialog z przedstawicielami władz i instytucji publicznych różnych szczebli w kwestiach dotyczących równości płci;
i. wydawanie oświadczeń;
j. wstępowanie na drogę prawną w przypadku rażących naruszeń zasad równości i dobrego imienia osób i instytucji zaangażowanych w politykę równości;
k. monitorowanie mediów i reagowanie na dezinformację i manipulacje dotyczące płci społeczno-kulturowej i polityki równości;
l. współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach;
m. promocję działań zgodnych z celami Towarzystwa.